REGULAMINY

Wszystkie pliki Regulaminów są zapisane w formacie PDF.

Należy kliknąć nazwę regulaminu, aby otworzyć go w nowym oknie.

 

Regulamin rozliczania kosztów poniesionych dla zaopatrzenia w energię cieplną lokali będących w zasobach SM „Szaserów”_/Uchwała Nr 20/2022/
Tracą moc obowiązujące Regulaminy:
– Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach SM „Szaserów” zatwierdzony Uchwałą RN nr 6/2013 z dnia 28.11.2013 r. z późn. zmianami.
– Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody i odprowadzania cieków w budynkach SM „Szaserów” Tekst jednolity obowiązujący od 01.10.2015 r. zatwierdzony Uchwałą RN nr 26/2015 z dnia 24.09.2015 r. z późn. zmianami w zakresie w jakim reguluje rozliczenie kosztów zużycia ciepłej wody.

Tekst jednolity po zmianach Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody i odprowadzenia ścieków w budynkach SM Szaserów obowiązujący od 01 10 2015 r /Uchwała nr 26_2015/.pdf 
Uchwała nr 20/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2018 r. dot. zmian w Regulaminie

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów”_/Uchwała Nr 14/2021/.
Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej SM „Szaserów” Nr 9/2009 z dnia 21.04.2009 r.

Aneks Nr 1  z dnia 23.03.2021 r. do Regulaminu Eksploatacji Lokali_ /Uchwała nr 3/2021/ 
Regulamin Eksploatacji Lokali SM „Szaserów” w Warszawie_/Uchwała nr 10/2018/

Regulamin przyjmowania członków i ustanawiania praw do lokali w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 27/2020/

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Szaserów” /Uchwała nr 14/2020/

Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 27_2017/ 
Uchwała nr 2/2020

Zasady budowy i finansowania wind i innych urządzeń dźwigowych tego typu w budynkach zasobów SM „Szaserów” /Uchwała nr 25/2018/

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „Szaserów”_/Uchwała nr 28_2017/

Tekst Jednolity zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SM „Szaserów” w Warszawie_/Uchwała nr 21_2017/

Regulamin Konkursu na najładniejszy ogródek i ukwiecony balkon/galerię w SM „Szaserów”_formularz zgłoszeniowy_/Uchwała nr 3_2017/
Uchwała nr 23/2018 dot. przyznania nagród

Regulamin Rad Nieruchomości_/Uchwała nr 10_2016/

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni /Uchwała nr 1_2014/pdf

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Szaserów” _/Uchwała nr 7_2013/pdf

Regulamin udostępniania dokumentów w SM Szaserów w Warszawie /Uchwała nr 22_2012/ Wniosek do pobrania dostępny w zakładce akty prawne.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Szaserów” w Warszawie / Uchwała nr 5_2010 II część WZ z dnia 25 01 2010/pdf

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w SM „Szaserów” /Uchwała nr 21_2009/pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia w SM „Szaserów” /Uchwała nr 1_2009/pdf